Studijska poseta Briselu: Mobilnost mladih jedan od najvećih izazova u Evropi

U okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivno društvo“ u periodu od 13. do 17. maja organizovana je studijska poseta Briselu. Učesnici posete bili su predstavnici partnerskih organizacija na projektu i učesnici različtih modela virtuelnih parksi, koji su imali priliku da kroz panel diskusiju razmene svoja zapažanja i dileme sa predstavnicima institucija i organizacija koje se kroz različite oblasti bave mladima, omogućavajući im da se integrišu u društvo i ostvare svoje potencijale. Dodatno, učesnici su posetili više organizacija koje rade sa mladima i za mlade na nivou Evropske unije, koristeći svoje kapacitete da omoguće mladima razvijanje veština zapošljivosti, sa posebnim fokusom na mlade iz osetljivih društvenih grupa. 

Studijska poseta pružila je priliku za umrežavanje i razmenu znanja i primera dobrih praksi u oblasti stvaranja podsticajnog okruženja i uspostavljanja dijaloga sa donosiocima odluka na nacionalnom i nivou EU, kako bi se omogućilo da mladi, posebno pripadnici različitih osetljivih društvenih grupa, postanu ravnopravni članovi društva. Organizacije koje su učesnici posetili detaljno su objasnile i približile svoje aktivnosti u oblasti ostvarivanja prava mladih, pre svega u oblasti obrazovanja, usavršavanja, radnih praksi, stanovanja i mobilnosti mladih. Zatim, učesnici studijske posete imali su priliku da saznaju kako izgleda zagovarački proces sa intitucijama Evropske unije, ali i da se upoznaju sa izazovima sa kojima se mladi, posebno studenti, srednjoškolci i nezaposleni mladi, susreću kada je u pitanju stupanje na tržište na rada.

Prvog dana, održana je panel diskusija sa predstavnicima institucija i organizacija koje svoje aktivnosti sprovode na nivou EU: Out of the Box InternationalLifelong Learning Platform, Regionalni savet za saradnju EUConnect International i Institut za dobro upravljanje. Diskusija je učesnicima studijske posete pružila uvid u okvir za razvijanje i implementaciju javnih politika u oblasti karijernog razvoja i usavršavanja mladih. Uporedna analiza zakonskog okvira na nivou država članica EU i zemalja kandidata, omogućila je okvir za dalji razvitak i unapređenje zakonskih, ali i praktičnih okvira za profesionalni razvoj mladih. Fokus diskusije, stavljen je na digitalnu komponentu sticanja novih znanja i iskustava za mlade, kroz razmenu perspektiva i uvida o virtuelnim oblicima usavršavanja mladih.

Organizacioni biro srednjoškolskih unija Evrope (OBESSU)

Organizacioni biro je platforma za saradnju i umrežavanje srednjoškolskih unija i učenika, osnovana sa ciljem uspostavljanja foruma koji će prikupiti sve značajne informacije za formiranje baze zagovaračkih inicijativa ka institucijama EU i ostalim relevantnim akterima u oblasti obrazovanja. Cilj svih zagovaračkih aktivnosti jeste poboljšanje položaja evropskih učenika kao i jačanje njihovih kapaciteta za učestvovanje u procesu donošenja odluka. Pored različitih projektnih inicijativa, OBESSU organizuje različite javne događaje kojima teži da informiše širu javnost o položaju srednjoškolaca u Evropi, ali i da im pruži priliku da uspostave kontakt sa donosiocima odluka. Fokus razgovora i razmena i ideja bio je usmeren ka pitanjima mentalnog zdravlja učenika, ali i uloge nastavnika i školskog osoblja u pružanju podrške učenicima.

Evropska asocijacija za stručno usavršavanje (EVTA)

Evropska asocijacija za stručno usavršavanje je vodeća evropska mreža u oblasti stručnog usavršavanja i obuke.  Svojim aktivnosti pruža podršku organizacijama za razvijanje kapaciteta za unapređenje stručnog usavršavanja na nivou Evrope, osniva i razvija različite diskusione forume sa ciljem razmene znanja i iskustava za unapređenje oblasti stručnog usavršavanja. Najveći deo svojih aktivnosti EVTA usmerava za umrežavanju i uspostavljanje dijaloga za saradnju između donosioca odluka, pružaoca usluga VET-a, socijalnih partnera i svih zainteresovanih strana kako bi stručno usavršavanje moglo da se realizuje u skladu sa evropskim standardima. EVTA sprovodi različite obuke i treninge u procesima restrukturiranja preduzeća, pristupima zasnovanim na ishodima učenja, učenju zasnovanom na radu, internacionalizaciji u stručnom obrazovanju, mobilnosti i korišćenju i primeni evropskih referentnih alata. Kako EVTA organizuje različite obuke stručnog usavršavanja, učesnici su sa predstavnicima ove organizacije razmenili ideje o zelenim veštinama, zelenim poslovima i različitim zagovaračkim inicijativama kojima se teži da se ova oblast detaljnije reguliše.

Unija evropskih studenata (ESU)

Unija evropskih studenata (ESU) je krovna organizacija 45 nacionalnih unija studenata iz 40 evropskih zemalja. ESU promoviše i zastupa obrazovne, društvene, ekonomske i kulturne interese skoro 20 miliona studenata u svim ključnim evropskim telima za donošenje odluka: Evropskoj uniji, Savetu Evrope, UNESCO-u i Bolonjskoj grupi za praćenje. Osim što predstavlja stavove, potrebe i perspektive evropskih studenata, ESU ima za cilj da osigura i ojača učešće studenata i da poveća doprinos studenata u oblasti politika visokog obrazovanja i donošenju odluka na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Osnovna vrednosti za koju se ESU u ovoj oblasti zalaže jeste sistem visokog obrazovanja zasnovan na vrednostima kvaliteta, jednakosti i pristupačnosti za sve. Osnovni mehanizmi rada unije su izgradnja veza i podsticanje razmene informacija, ideja i iskustava među studentima i studentskim platformama na regionalnom i globalnom nivou. Predstavnici Unije evropskih studenata istakli su teškoće sa kojima se studenti na nivou EU susreću, te su pitanja poput visine školarine, kvalitetnog stanovanja i obrazovanja, ali i pitanje mobilnosti studenata dale osnov za uporednu analizu položaja studenanta na teritoriji Evropske unije i studenata iz zemalja kandidata.

Asocijacija mladih hrišćana (YMCA)

Asocijacija mladih hrišćana svoj rad bazira u četiri ključne oblasti: dobrobit zajednice, smislen rad, održiva planeta i pravedan svet. Osnaživanjem mladih i uspostavljanjem pravedne i održive zajednice, YMCA teži da širom sveta podrži izgradnju pravednog, održivog i inkluzivnog okruženja, gde svaka osoba može da napreduje i da se razvija u skladu sa svojim telom, umom i duhom. Predstavlja jednu od najstarijih i  najvećih omladinskih organizacija na svetu, koja je osnovana u Londonu 1844. godine, i danas okuplja preko 65 miliona ljudi godišnje u 120 zemalja. Kako Asocijacija predstavlja međunarodnu organizaciju koja ima svoje predstavništvo u svim zemljama partnera (Italija, Šanija, Severna Makedonija i Srbija), učesnici su su razmenili iskustva o mehanizmima podrške i osnaživanja mladih u različitim životnim sferama.

Studijska poseta je održana u okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivno društvo“ koji sporovodi Beogradska otvorena škola, u partnerstvu sa Nacionalnim omladinskim savetom (Severna Makedonija), organizacijama Pixel (Italija), XANO Channel, Dostignuća mladih EU (Belgija), Dostignuća mladih Srbija. Projekat doprinosi obezbeđivanju jednakih mogućnosti za sve mlade da razviju neophodne veštine i steknu neophodno praktično iskustvo. Sprovodi se u periodu od 2022. do 2024. godine i podržan je od strane Evropske komisije.