II Nacionalni forum: Kako modele prakse uskladiti sa potrebama i interesovanjima mladih

Drugi Nacionalni forum u okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivno društvo“ održan je 22. i 23. maja 2023. Forum je okupio preko 50 predstavnika mladih i nastavnika srednjih škola iz cele Srbije sa ciljem analize postojećih i izrade budućih modela virtuelnih praksi koji bi bili u skladu sa očekivanjima i potrebama mladih, dok bi sa druge strane bilo omogućeno sticanje profesionalnih veština za buduće zaposlenje. Diskusija je pružila mogućnost za detaljnu analizu pitanja poput motivacije mladih za uključivanje u različite modele prakse i benefita koje imaju od aktivnog učešća na istim. Pitanje zainteresovanosti kompanija da mladima omoguće ovakve oblike profesionalnog usavršavanja bilo je predmet diskusije, sa naglaskom na razvojni potencijal kompanija koji bi bio ostvaren kroz ovakve programe.

Nacionalni forum dao je značajan doprinos za dalje razvijanje programa virtuelnih praksi, posebno participacijom učesnika u radionici gde su izradili sopstvene modele virtuelnih praksi, koji bi odgovorili na njihove potrebe i pružio im adekvatna praktična i teorijska znanja koja bi im koristila u daljem karijernom razvoju. Poseban akcenat stavljen je na benefite koje bi mladi imali od učešća, ali i na koji način bi različite kompanije mogle da unaprede svoj rad uključivanjem mladih u njihov kolektiv.

Istraživanje koje je sprovelo Ministarstvo omladine i sporta 2022. godine pokazalo je da sve veći broj mladih (87,4%) ne učestvuje u nekom programu prakse. Hronološki uvid u statistiku učešća mladih u različitim oblicima prakse (period od 2015. do 2022.) pokazuje trend opadanja motivisanosti mladih da učestvuju u programima praksi u cilju sticanja profesionalnih veština. Sa druge strane, 70% mladih reklo je da u svom obrazovnom i profesionalnom napredovanju koristi neke od onlajn alata za sticanje novih znanja i veština.

Uzimajući u obzir trendove razvoja tržišta i hibridne oblike rada, ali i okrenutost mladih ka multimedijalnim alatima za učenje, Forum je pružio priliku za razmenu mišljenja o modelima virtuelnih praksi koje će omogućiti mladima profesionalno usavršavanje uz upotrebu IKT alata i u skladu sa njihovim interesovanjima.

Drugi Nacionalni forum održan je u sklopu projekta „Vituelne prakse za inkluzivna društva“ koje sprovodi Beogradska otvorena škola, u partnerstvu sa Nacionalnim omladinskim savetom (Severna Makedonija), organizacijama Pixel (Italija), XANO Channel (Španija), Dostignuća mladih EU (Belgija), Dostignuća mladih Srbija. Projekat se sprovodi u periodu od 2022. do 2024. godine, i podržan je od strane Evropske Komisije.

BOŠ Karijera

Prvi besplatan onlajn sistem u Srbiji za planiranje karijere. Nudimo ti testove za samoprocenu, opise zanimanja, fakulteta i visokih škola, formular za karijerni plan i CV! Naša savetnica za karijeru ti stoji na raspolaganju za sve vrste nedoumica u karijeri.

DETALJNIJE

Odabrani pobednici VIII Sajma karijernog vođenja i savetovanja.

Na VIII Sajmu karijernog vođenja i savetovanja koji je održan 01.12.2022. godine, predstavilo se 15 predstavnika srednjih škola, kancelarija za mlade i organizacija civilnog društva koje sprovode usluge karijernog vođenja i savetovanja. 

DETALJNIJE 

Korak bliže ka kvalitetnim radnim praksama

Drugi sastanak Radne grupe za radne prakse koji je održan je 8. oktobra 2021, u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja bio je usmeren na pitanja kvaliteta radnih praksi na otvorenom tržištu.

Između ostalog, na sastanku je predstavljena radna verzija pravnog dela ex-ante analize o uspostavljanju pravnog okvira za radne prakse u Republici Srbiji koju su izradili eksperti sa Pravnog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.  Tokom predstavljanja analize članovi radne grupe među kojima su, pored predstavnika organa državne uprave i predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca i organizacija civilnog društva diskutovali o različitim dilemama koje obuhvataju oblast radnih praksi.

Članovi radne grupe su vodili konstruktivnu diskusiju o usklađivanju radnih praksi sa drugim oblicima aktivnih mera zapošljavanja na tržištu rada, kao i o usklađivanju radnih praksi sa pravnim tekovinama Evropske unije, koja je u 2020. godini, u cilju veće zapošljivosti mladih objavila Rezoluciju u kojoj osuđuje praksu neplaćenih radnih praksi i pozvala Evropsku komisiju da osmisli zakonske mehanizme za obavezne naknade za sve tipove praksi.

Brojni su pozitivni efekti koje radne prakse mogu imati, poput skraćenja tranzicije od obrazovanja do tržišta rada, unapređenja znanja, veština i kompetencija, sticanje radnog iskustva i istraživanje karijernih opcija. Međutim, ovi efekti se mogu očekivati samo ukoliko su radne prakse kvalitetne, ograničenog trajanja, sa kvalitetnim mentorskim procesom, postavljanjem i praćenjem ciljeva učenja, novčanom nadoknadom, ukoliko postoji ugovor na početku i potvrda na kraju prakse. Međutim, prema pregledu najnovijih istraživanja, i dalje u mnogim radnim praksama ovi elementi kvaliteta izostaju, što ukazuje na važnost regulisanja ove oblasti.

U narednom periodu radnu grupu očekuju brojne aktivnosti koje će imati za cilj osmišljavanje zakonskog okvira za radne prakse koji će biti u insteresu svih mladih.

Beogradska otvorena škola se od 2015. godine kroz razne inicijative, promotivne događaje, pravne analize i istraživanja zalaže za kvalitetne radne prakse, što će nastaviti i u narednom periodu. Kvalitetne radne prakse su od velikog značaja za unapređivanje zapošljivosti, a pravno uređivanje praksi važan korak u ovom pravcu.

Usluge karijernog vođenja i savetovanja - saradnjom do kvaliteta

U sklopu projekta "Kvalitetne usluge karijernog vođenja i savetovanja: standardima za bolju zapošljivost mladih", tim BOŠ-a je održao trodnevnu obuku za predstavnike škola, kancelarija za mlade i organizacija civilnog društva. 

DETALJNIJE

Kako trenutno izgleda karijerno vođenje i savetovanje u kancelarijama za mlade?

Tim Beogradske otvorene škole u prethodnom periodu sproveo je istraživanje o aktivnostima lokalnih kancelarija za mlade (KZM) u oblasti karijernog vođenja i savetovanja (KViS).

PUBLIKACIJA

Socijalno preduzetništvo kao mehanizam podrške za mlade - korak ka uključivanju na tržište rada

Tim Beogradske otvorene škole održao je trodnevni trening „Socijalno preduzetništvo kao mehanizam podrške za mlade u NEET situaciji“ u Terasi (Španija) od 14. do 16. septembra. 

DETALJNIJE

„Karijerno vođenje i savetovanje zaposlenih – podsticaji za nove teorije i praksu“ – predstavljanje rezultata trogodišnjeg međunarodnog projekta

Tokom prethodne tri godine, Beogradska otvorena škola je u saradnji sa pet univerziteta iz Nemačke, Austrije, Italije, Holandije i Litvanije i organizacijom iz Grčke, učestvovala u inicijativi za povezivanje znanja stečena istraživanjima u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i znanja u oblasti razvoja ljudskih resursa.

DETALJNIJE

Mladi

Škole

Biznis

Karijera

Mingl

Beogradska otvorena škola kroz programsku oblast za unapređivanje zapošljivosti podržava pojedince da kreativno odgovore na izazove aktivnog traženja, dobijanja i zadržavanja posla i napredovanja na poslovnom i privatnom planu.