Program „PolitiKAS”

Jesenji semestar

Prolećni semestar

Kursevi

 Politika I

 Politika II

Ekonomska i socijalna politika

Evropske integracije 

Detaljnije >>

I semestar

U prvom semestru obrazovnog programa PolitiKAS biće izvedena dva kursa: Politika I i Ekonomska i socijalna politika.

Kurs: Politika I

Cilj kursa je da polaznike i polaznice informiše o značenju politike, političkog poretka i političke kulture i njihovim raznorodnim društvenim, kulturnim, istorijskim i drugim pojavnim oblicima. Pored toga posebna pažnja biće posvećena razgovoru o vrednostima na kojima počiva moderna demokratska zajednica. Rezultat kursa je upoznavanje studenata sa različitim segmentima demokratske organizacije društva i države, razvijanje demokratskih vrednosti i uverenja među polaznicima i njihovo pripremanje za aktivno učešće u demokratskoj tranziciji.

Način rada: Metod koji se primenjuje na ovom kursu podrazumeva aktivni dijalog polaznika sa predavačima i među samim polaznicima. Polaznicima će se unapred podeliti relevantni članci, spisak odabrane literature i sinopsis predavanja, na osnovu čega će se pripremati za učešće u realizaciji teme.

 

Kurs: Ekonomska i socijalna politika

Cilj kursa je da polaznike i polaznice informiše o značenju ekonomske i socijalne politike i osnovnim problemima sa kojima se Srbija susreće u ovim oblastima. Posebna pažnja biće posvećena razgovoru o vrednostima desnog centra u ekonomskoj i socijalnoj sferi, kao i o konceptu socijalne trežišne privrede. Rezultat kursa će biti bolje razumevanje polaznika brojnih ekonomskih i socijalnih problema i bolja motivacija da se u svom radu konkretno bave tim važnim političkim pitanjima.

Način rada: Metod koji se primenjuje na ovom kursu podrazumeva aktivni dijalog polaznika sa predavačima i razmenu stavova i ideja među učesnicima. Polaznicima će biti unapred pripremljeni pisani materijali za predavanje, zatim spisak odabrane literature i internet linkovi, na osnovu kojih će se polaznici pripremati za učešće u dijalogu.

Detaljnije >>

II semestar

U drugom semestru biće takođe izvedena dve kursa koja su posvećena dodatnim političkim znanjima: Politika II i Evropske integracije.

Kurs: Politika II

Cilj: Obrazovni kurs Politika II je kreiran za predstavnike podmladaka političkih stranaka umerene desnice i desnog centra radi izgradnje i osnaženja njihovih kapaciteta kroz pružanje znanja o ulozi verskih i etničkih identiteta u politici, sa posebnim osvrtom na demokratska i pluralna društva, o ulozi nacija i nacionalnih država u modernoj evropskoj i balkanskoj istoriji, oblicima uređenja decentralizovanih političkih zajednica, međunarodnim odnosima u modernoj epohi, sa posebnim osvrtom na Srbiju i Balkan, kao i o ljudskim građanskim i manjinskim pravima i mehanizmima njihove zaštite. Jedan od ciljeva kursa je i povezivanje bazičnih znanja o politici, građanskom društvu i demokratiji koja se polaznicima pružaju u okviru kursa Politika I sa znanjima neophodnim za adekvatno praćenje kursa Evropske integracije posvećenog pre svega Evropskoj uniji, kao načinu i mehanizmu demokratskog uređivanja izrazito identitetski pluralne zajednice evropskih naroda, čija institucionalna struktura još uvek ima odlike i međunarodne organizacije i složene države. Kroz seriju interaktivnih predavanja i radionica, polaznici će biti u mogućnosti da steknu nova i unaprede postojeća znanja kroz razgovor sa najeminentnijim predavačima u oblastima identiteta, ljudskih prava i međunarodnih odnosa. 

Način rada: U okviru kursa će se primenjivati interaktivni metodi prenošenja znanja: interaktivna predavanja koja podrazumevaju dijalog predavača i polaznika i dijalog među samim polaznicima, kao i debate eksperata za pojedine oblasti u koje će se uključivati i polaznici. Polaznici će na početku kursa dobiti za svaku temu po dva relevantna članka, spisak odabrane literature i sinopsis predavanja, na osnovu kojih će se pripremati za učešće u njenoj obradi.

Kurs: Evropske integracije

Cilj: Obrazovni kurs Evropske integracije predstavlja obrazovnu aktivnost kreiranu za predstavnike podmladaka političkih partija sa ciljem izgradnje i osnaženja njihovih kapaciteta kroz pružanje znanja o institucionalnom i pravnom poretku Evropske unije, načinima kreiranja praktičnih politika i donošenja odluka, i konačno, najznačajnijim aspektima procesa pridruživanja i priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Značajna pažnja je posvećena i pitanjima evropskog identiteta i razvoja evropske ideje u političkoj misli.

Unutar deset radnih dana, kroz seriju interaktivnih predavanja i radionica, polaznici obrazovnih modula, predstavnici podmladaka političkih partija će biti u mogućnosti da steknu nova i unaprede već postojeća znanja kroz široki spektar obrađenih tema kroz razgovor sa našim najeminentnijim predavačima u ovim oblastima (od pitanja koja se bave evropskim identitetom i razvojem evropske ideje, preko tema koje se bave institucionalnim okvirom EU i procesom kreiranja praktičnih politika, konačno, do pitanja vezanih za aktuelne i buduće odnose Srbije i Evropske unije) . 

Način rada: Kurs je osmišljen na takav način da se u procesu prenošenja znanja i veština insistira na interaktivnim predavanjima koja uključuju razvijanje dijaloga, razmene arugmentovanih mišljenja između predavača i polaznika. Insistira se, takođe, na obaveznom radioničarskom pristupu procesu obrazovanja tako da se određene teme obrađuju na ovaj način pružajući priliku polaznicima da se još aktivnije uključe u obradu teme i da kroz rad u grupama sami razrađuju teze zadate teme koje postavlja predavač.

Detaljnije >>

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti