Saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta

Istorijat – Saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta

Tim profesionalaca BOŠ-a je odmah nakon usvajanja Nacionalne strategije za mlade, u junu 2008. godine, počeo da pruža podršku Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije. Od tada, pa do danas BOŠ je značajno doprineo kako izgradnji institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, sistema karijernog vođenja i savetovanja, tako i procesu sprovođenja i promocije normativnih i strateških dokumenata od značaja za mlade.

Donošenjem Nacionalne strategije za mlade (NSM) načinjen je prvi korak ka sistemskom rešavanju položaja mladih. Strategijom su Vlada Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta zauzeli stav da je sistemsko regulisanje položaja mladih neophodno i prioritet, kako bi mladi u Srbiji imali mogućnost da iskažu i ostvare svoje mogućnosti i potencijal i naposletku daju svoj doprinos društvu i državi.

Prvi projekat koji je Tim za podršku realizovao u periodu od juna 2008. do januara 2009. godine u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta rezultirao je usvajanjem Akcionog plana Nacionalne strategije za mlade. Usvajanjem Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade stvoreni su osnovni preduslovi za izradu Zakona o mladima i preduslovi za kvalitetno sprovođenje Nacionalne strategije za mlade na svim nivoima.

Zahvaljujući velikom naporu i posvećenosti profesionalnog tima BOŠ-a i velikim uspesima u implementaciji projekata koji su imali za cilj osnaživanje mladih za razvoj i aktivno planiranje svoje karijere, a kasnije predstavljali i osnov za izradu prvog predloga dokumenta koji se odnosi na uvođenje sistema karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji. Ministarstvo omladine i sporta preuzima inicijatvu i 2009. godine započinje pripremu sveobuhvatne strategije kako bi se postavio adekvatan okvir za uvođenje usluga i aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja kako u obrazovanju i zapošljavanju, tako i u oblasti rada. Strategija karijernog vođenja i savetovanja u R. Srbiji (SKVIS) usvojena je u martu 2010. godine.

Ujedno, zajedničkim naporima Ministarstva, BOŠ-a i njenih saradnika, u oktobru 2009. godine osnovan je i Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata. Centar je osnovan pri Ministarstvu omladine i sporta, za potrebe Fonda za mlade talente R. Srbije, a stručno i organizaciono ga je podržavao BOŠ. Osnovna misija Centra je bila pružanje usluga karijernog vođenja i savetovanja najtalentovanijim mladim pojedincima u Srbiji (stipendistima Fonda za mlade talente) odnosno podrška u razvijanju karijere, daljem akademskom, profesionalnom i ličnom napredovanju. Centar kroz svoje aktivnosti, organizovanja radionica za profesionalni razvoj, karijernog savetovanja i informisanja, povezivanja sa poslodavcima je doprinosio povećanju zapošljivosti mladih talenata na tržištu rada.

Donošenjem NSM i SKVIS, obezbeđeni su temelji za kontinuirano planiranje razvoja omladinske politike u Srbiji. Ipak, glavni napredak u izgradnji institucionalnog okvira omladinske politike, ali i veliki doprinos rada BOŠ-ovog Tima za podršku u okviru MOS-a, ostvaren je tokom procesa kreiranja i donošenja Zakona o mladima, koji je usvojen 5. jula 2011. godine i njime je po prvi put oblast mladih normativno uređena.

Nakon uspešne saradnje u oblasti omladine, Beogradska otvorena škola je nastavila da pruža podršku aktivnostima MOS-a iz domena međunarodne saradnje, a u oblasti omladine i sporta.

Uzimajući u obzir da je jedan od osnovnih principa Beogradske otvorene škole partnerska saradnja, saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta uspešno traje već osam godina unazad i odličan je primer saradnje vladine institucije i organizacije civilnog društva. 

Program podrške javnoj upravi

Beogradska otvorena škola od osnivanja pruža podršku jačanju kapaciteta javne uprave u velikom broju oblasti: obrazovanje, mladi i evropske integracije. Pored toga je partnerski radila na uvođenju novih i inovativnih mehanizama rada u javnom sektoru. Kao rezultat toga u okviru Centra za izgradnju kapaciteta formiran je Tim za podršku Beogradske otvorene škole 2008. godine.

Odmah nakon usvajanja Nacionalne strategije za mlade, u junu 2008. godine, Tim profesionalaca BOŠ-a je počeo da pruža podršku Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije. Od tada, pa do danas BOŠ je značajno doprineo kako izgradnji institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, sistema karijernog vođenja i savetovanja, tako i procesu sprovođenja i promocije normativnih i strateških dokumenata od značaja za mlade.

Donošenjem Nacionalne strategije za mlade (NSM) načinjen je prvi korak ka sistemskom rešavanju položaja mladih. Strategijom su Vlada Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta zauzeli stav da je sistemsko regulisanje položaja mladih neophodno i prioritet, kako bi mladi u Srbiji imali mogućnost da iskažu i ostvare svoje mogućnosti i potencijal i naposletku daju svoj doprinos društvu i državi.

Prvi projekat koji je Tim za podršku realizovao u periodu od juna 2008. do januara 2009. godine u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta rezultirao je usvajanjem Akcionog plana Nacionalne strategije za mlade. Usvajanjem Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade stvoreni su osnovni preduslovi za izradu Zakona o mladima i preduslovi za kvalitetno sprovođenje Nacionalne strategije za mlade na svim nivoima.

Zahvaljujući velikom naporu i posvećenosti profesionalnog tima BOŠ-a i velikim uspesima u implementaciji projekata koji su imali za cilj osnaživanje mladih za razvoj i aktivno planiranje svoje karijere, a kasnije predstavljali i osnov za izradu prvog predloga dokumenta koji se odnosi na uvođenje sistema karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji. Ministarstvo omladine i sporta preuzima inicijatvu i 2009. godine započinje pripremu sveobuhvatne strategije kako bi se postavio adekvatan okvir za uvođenje usluga i aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja kako u obrazovanju i zapošljavanju, tako i u oblasti rada. Strategija karijernog vođenja i savetovanja u R. Srbiji (SKVIS) usvojena je u martu 2010. godine.

Ujedno, zajedničkim naporima Ministarstva, BOŠ-a i njenih saradnika, u oktobru 2009. godine osnovan je i Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata. Centar je osnovan pri Ministarstvu omladine i sporta, za potrebe Fonda za mlade talente R. Srbije, a stručno i organizaciono ga je podržavao BOŠ. Osnovna misija Centra je bila pružanje usluga karijernog vođenja i savetovanja najtalentovanijim mladim pojedincima u Srbiji (stipendistima Fonda za mlade talente) odnosno podrška u razvijanju karijere, daljem akademskom, profesionalnom i ličnom napredovanju. Centar kroz svoje aktivnosti, organizovanja radionica za profesionalni razvoj, karijernog savetovanja i informisanja, povezivanja sa poslodavcima je doprinosio povećanju zapošljivosti mladih talenata na tržištu rada.

Donošenjem NSM i SKVIS, obezbeđeni su temelji za kontinuirano planiranje razvoja omladinske politike u Srbiji. Ipak, glavni napredak u izgradnji institucionalnog okvira omladinske politike, ali i veliki doprinos rada BOŠ-ovog Tima za podršku u okviru MOS-a, ostvaren je tokom procesa kreiranja i donošenja Zakona o mladima, koji je usvojen 5. jula 2011. godine i njime je po prvi put oblast mladih normativno uređena.

Nakon uspešne saradnje u oblasti omladine, Beogradska otvorena škola je nastavila da pruža podršku aktivnostima MOS-a iz domena međunarodne saradnje, a u oblasti omladine i sporta. 

Uzimajući u obzir da je jedan od osnovnih principa Beogradske otvorene škole partnerska saradnja, saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta uspešno traje već osam godina unazad i odličan je primer saradnje vladine institucije i organizacije civilnog društva.

Vesti

Arhiva vesti