Završena nastava na Obrazovnom programu "PolitiKAS"

Polaznici su tokom prolećnog semestra pohađali nastavu na dva modula – „Politika II“ i „Ekonomska i socijalna politika“.

U periodu od 8. februara do 26. aprila 2011. godine, polaznicima su pružena dodatna znanja o ulozi verskih i etničkih identiteta u politici, sa posebnim osvrtom na demokratska i pluralna društva; o ulozi nacija i nacionalnih država u modernoj evropskoj i balkanskoj istoriji, oblicima uređenja decentralizovanih političkih zajednica, međunarodnim odnosima u modernoj epohi, sa posebnim osvrtom na Srbiju i Balkan, kao i o ljudskim građanskim i manjinskim pravima i mehanizmima njihove zaštite. 

Cilj modula „Ekonomska i socijalna poliltika“ bio je da polaznike informiše o značenju ekonomske i socijalne politike i osnovnim problemima sa kojima se Srbija susreće u ovim oblastima.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd