Završen I semestar na PolitiKAS-u

Polaznice i polaznici obrazovnog programa "PolitiKAS" tokom prvog semestra akademske 2011/2012. imali su priliku da slušaju predavače na modulima "Politika I" i "Evropske integracije".

Cilj modula Politika I bio je da polaznike informiše o značenju politike, političkog poretka i političke kulture i njihovim raznorodnim društvenim, kulturnim, istorijskim i drugim pojavnim oblicima. Pored toga posebna pažnja bila je posvećena razgovoru o vrednostima na kojima počiva moderna demokratska zajednica. Kao rezultat ona je trebalo da ostvari upoznavanje polaznika sa različitim segmentima demokratske organizacije društva i države, razvijanje demokratskih vrednosti i uverenja.

Cilj modula "Evropske integracije" jeste izgradnja i osnaženje kapaciteta polaznika kroz pružanje znanja o institucionalnom i pravnom poretku Evropske unije, načinima kreiranja praktičnih politika i donošenja odluka, i konačno, najznačajnijim aspektima procesa pridruživanja i priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Značajna pažnja  bila je posvećena i pitanjima evropskog identiteta i razvoja evropske ideje u političkoj misli.

Polaznici su imali obavezu pisanja eseja na teme iz oba modula.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd