PolitiKAS - početak drugog semestra

Predavanjem Milana Sitarskog, "Politički značaj etničkog i verskog identiteta" 8. februara 2011. godine, počeo je prolećni semsetar na obrazovnom programu “PolitiKAS”. 

Polaznici će tokom prolećnog semestra imati priliku da pohađaju nastavu na dva modula – „Politika II“ i „Ekonomska i socijalna politika“. Tokom modula „Politika II“ polaznicima će biti pružena dodatna znanja o ulozi verskih i etničkih identiteta u politici, sa posebnim osvrtom na demokratska i pluralna društva; o ulozi nacija i nacionalnih država u modernoj evropskoj i balkanskoj istoriji, oblicima uređenja decentralizovanih političkih zajednica, međunarodnim odnosima u modernoj epohi, sa posebnim osvrtom na Srbiju i Balkan, kao i o ljudskim građanskim i manjinskim pravima i mehanizmima njihove zaštite. 

Cilj modula „Ekonomska i socijalna poliltika“ jeste da polaznike informiše o značenju ekonomske i socijalne politike i osnovnim problemima sa kojima se Srbija susreće u ovim oblastima. Posebna pažnja biće posvećena razgovoru o vrednostima desnog centra u ekonomskoj i socijalnoj sferi, kao i o konceptu socijalne tržišne privrede.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd