Raspored predavanja u akademskoj 2016/2017. godini

Modul: Politika I

04.10.2016. Politika i politička teorija: problemi i kategorije
11.10.2016. Demokratizacija u Srbiji posle 5. oktobra
18.10.2016. Uloga i odgovornost civilnog društva i sindikata u Srbiji
25.10.2016. Političke ideje u parlamentarnoj praksi
01.11.2016. Istorija i teorija konstitucionalizma
08.11.2016. Religija i politika
15.11.2016. Izborni sistemi i političke scene
22.11.2016. Kultura dijaloga i politička kultura u Srbiji
24.11.2016. Moderne političke ideologije: osnovne ideje i vrste konzervativizma
29.11.2016. Mediji između informisanja i propagande

 

Modul Evropske integracije

04.10.2016. Od SSP-a do početka pregovora: šta je Srbija uradila na svom evropskom putu
11.10.2016. Uvod u institucionalni okvir Evropske unije
18.10.2016. Proces kreiranja zajedničkih politika i lobiranje u Evropskoj uniji
25.10.2016. Perspektive energetske politike Srbije u kontekstu procesa evropskih integracija
01.11.2016. (Ne)moguća misija – o konceptu EU u vise brzina
08.11.2016. Migracije - politički, ekonomski i društveni izazov za EU
15.11.2016. Brexit - beg od boljeg ili ka boljem  
22.11.2016. Perspektive regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu
24.11.2016. Evroskepticizam – analiza jednog političkog diskursa
29.11.2016. Da li je nordijski model saradnje primenljiv na Zapadnom Balkanu?

 

Modul: Politika II

07.02.2017. Osnove međunarodnih odnosa i diplomatija 
14.02.2017. Identitetske podele u javnoj sferi i institucije demokratskih pluralnih društava
21.02.2017. Nastanak i uloga nacionalnih država u evropskoj istoriji
28.02.2017. Nacionalna država u postanacionalnoj Evropi
07.03.2017. Politički sistem Nemačke
14.03.2017. Globalni trendovi i savremeni svet
21.03.2017. Naličje globalizacije i modernizacije: slike i stereotipi o Podsaharskoj Africi
28.03.2017. Ključni izazovi regionalne politike danas
04.04.2017. Ljudska i manjinska prava i njihova međunarodna zaštita
11.04.2017. Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
18.04.2017. Mesto i uloga Srbije u međunarodnim odnosima krajem XX i početkom XXI veka

 

Modul: Ekonomska i socijalna politika

07.02.2017. Socijalna tržišna privreda
14.02.2017. Fiskalna politika
21.02.2017. Izazovi socijalno tržišne privrede
28.02.2017. Monetarna politika u Srbiji
07.03.2017. Recesija u Srbiji
14.03.2017. Politika privrednog razvoja
21.03.2017. Socijalno uključivanje
28.03.2017. Tržište rada i nezaposlenost
04.04.2017. Decentralizovan sistem upravljanja fondovima EU
11.04.2017. Globalne ekonomske prilike
18.04.2017. Ekonomska i socijalna politika EU: pregovarački napredak Srbije u ekonomskim poglavljima

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd