Raspored predavanja u akademskoj 2018/2019. godini

Modul: Politika I

25.09.2018. Moderne političke ideologije: osnovne ideje i vrste konzervativizma 
02.10.2018. Nemački politički sistem
09.10.2018. Politika i politička teorija: problemi i kategorije
16.10.2018. Podela vlasti
23.10.2018. Političke ideje u parlamentarnoj praksi
30.10.2018. Uloga i odgovornost civilnog društva i sindikata u Srbiji
06.11.2018. Kultura dijaloga i politička kultura u Srbiji
13.11.2018. Istorija i teorija konstitucionalizm
20.11.2018. Mediji između informisanja i propagande
27.11.2018. Religija i politika 

Modul: Ekonomska i socijalna politika

25.09.2018. Budućnost regionalnog razvoja – Srbija i svet 
02.10.2018. Politika privrednog razvoja
09.10.2018. Fiskalna politika
16.10.2018. Monetarna politika u Srbiji
23.10.2018. Globalne ekonomske prilike
30.10.2018. Recesija u Srbiji 
06.11.2018. A Discussion of Development Aid and Finance
13.11.2018. Analiza javnih politika u realnom kontekstu - Studija slučaja
20.11.2018. Socijalna tržišna privreda
27.11.2018. Inovativni oblici poslovanja

Modul: Politika II

19.02.2019. Identitetske podele u javnoj sferi i institucije demokratskih pluralnih društava    
26.02.2019. Nastanak i uloga nacionalnih država u evropskoj istoriji
05.03.2019. Nacionalna država u postnacionalnoj Evropi
12.03.2019. Politički sistem Nemačke
19.03.2019. Globalni trendovi i savremeni svet      
26.03.2019. Naličje globalizacije i modernizacije: slike i stereotipi o Podsaharskoj Africi
02.04.2019. Ključni izazovi regionalne politike danas
09.04.2019. Osnove međunarodnih odnosa i diplomatije      
16.04.2019. Ljudska i manjinska prava i njihova međunarodna zaštita        
23.04.2019. Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja

Modul Evropske integracije

19.02.2019. Razumeti Evropsku uniju: Uvod u institucionalni okvir i procese donošenja odluka  
26.02.2019. Proces kreiranja zajedničkih politika i lobiranje u Evropskoj uniji   
05.03.2019. Evroskepticizam u Srbiji – analiza jednog političkog diskursa
12.03.2019. Da li je made in EU isto što i made in Slovakia/In Germany
19.03.2019. Bezbednosna politika EU – raskorak između individualne odgovornosti i globalne bezbednosti
26.03.2019. Brexit – beg od boljeg ili ka boljem? 
02.04.2019. Energetska politika u Srbiji – od ispunjavanja forme ka stvarnim potrebama
09.04.2019. Regionalne inicijative kao špodsticaj ili zamena za EI      
16.04.2019. Berlinski proces: Post-berlinska matematika i evropske integracije Zapadnog Balkana        
23.04.2019. Srbija i EU: gde smo sada?

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd