Raspored predavanja u akademskoj 2016/2017. godini

Modul: Politika I

25.09.2018. Moderne političke ideologije: osnovne ideje i vrste konzervativizma 
02.10.2018. Nemački politički sistem
09.10.2018. Politika i politička teorija: problemi i kategorije
16.10.2018. Podela vlasti
23.10.2018. Političke ideje u parlamentarnoj praksi
30.10.2018. Uloga i odgovornost civilnog društva i sindikata u Srbiji
06.11.2018. Kultura dijaloga i politička kultura u Srbiji
13.11.2018. Istorija i teorija konstitucionalizm
20.11.2018. Mediji između informisanja i propagande
27.11.2018. Religija i politika 

Modul: Ekonomska i socijalna politika

25.09.2018. Budućnost regionalnog razvoja – Srbija i svet 
02.10.2018. Politika privrednog razvoja
09.10.2018. Fiskalna politika
16.10.2018. Monetarna politika u Srbiji
23.10.2018. Globalne ekonomske prilike
30.10.2018. Recesija u Srbiji 
06.11.2018. A Discussion of Development Aid and Finance
13.11.2018. Analiza javnih politika u realnom kontekstu - Studija slučaja
20.11.2018. Socijalna tržišna privreda
27.11.2018. Inovativni oblici poslovanja

Modul: Politika II

Osnove međunarodnih odnosa i diplomatija 
Identitetske podele u javnoj sferi i institucije demokratskih pluralnih društava
Nastanak i uloga nacionalnih država u evropskoj istoriji
Nacionalna država u postanacionalnoj Evropi
Politički sistem Nemačke
Globalni trendovi i savremeni svet
Naličje globalizacije i modernizacije: slike i stereotipi o Podsaharskoj Africi
Ključni izazovi regionalne politike danas
Ljudska i manjinska prava i njihova međunarodna zaštita
Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
Mesto i uloga Srbije u međunarodnim odnosima krajem XX i početkom XXI veka

Modul Evropske integracije

Od SSP-a do početka pregovora: šta je Srbija uradila na svom evropskom putu
Uvod u institucionalni okvir Evropske unije
Proces kreiranja zajedničkih politika i lobiranje u Evropskoj uniji
Perspektive energetske politike Srbije u kontekstu procesa evropskih integracija
(Ne)moguća misija – o konceptu EU u vise brzina
Migracije - politički, ekonomski i društveni izazov za EU 
Brexit - beg od boljeg ili ka boljem  
Perspektive regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu 
Evroskepticizam – analiza jednog političkog diskursa
Da li je nordijski model saradnje primenljiv na Zapadnom Balkanu?

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd