I semestar

U prvom semestru obrazovnog programa "PolitiKAS" biće izvedena dva kursa: Politika I i Ekonomska i socijalna politika.

Kurs: Politika I

Cilj kursa je da učesnice i učesnike informiše o značenju politike, političkog poretka i političke kulture i njihovim raznorodnim društvenim, kulturnim, istorijskim i drugim pojavnim oblicima. Pored toga posebna pažnja biće posvećena razgovoru o vrednostima na kojima počiva moderna demokratska zajednica. Kao rezultat ona treba ostvari upoznavanje studenata sa različitim segmentima demokratske organizacije društva i države, razvijanje demokratskih vrednosti i uverenja među studentima i njihovo pripremanje za aktivno učešće u demokratskoj tranziciji.

Način rada: Metod koji se primenjuje na ovom kursu podrazumeva aktivni dijalog polaznika sa predavačima i među studentima samim. Učesnicama i učesnicima  će se unapred podeliti po dva relevantna članka, spisak odabrane literature i sinopsis predavanja, na osnovu čega će se studenti pripremati za učešće u realizaciji odnosne teme.

Teme:

1. Politika i politička teorija: problemi i kategorije
2. Podela vlasti
3. Uloga i odgovornost civilnog društva i sindikata u Srbiji
4. Političke ideje u parlamentarnoj praksi
5. Istorija i teorija konstitucionalizma
6. Religija i politika 
7. Nemački politički sistem
8. Kultura dijaloga i politička kultura u Srbiji
9. Moderne političke ideologije: osnovne ideje i vrste konzervativizma 
10. Mediji između informisanja i propagande

 

Kurs: Ekonomska i socijalna politika

Cilj kursa je da učesnice i učesnike informiše o značenju ekonomske i socijalne politike i osnovnim problemima sa kojima se Srbija susreće u ovim oblastima. Posebna pažnja biće posvećena razgovoru o vrednostima desnog centra u ekonomskoj i socijalnoj sferi, kao i o konceptu socijalne trežišne privrede (svi polaznici će dobiti knjigu na tu temu u izdanju kancelarije Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu). Rezultat kursa će biti bolje razumevanje polaznika brojnih ekonimskih i socijalnih problema i bolja motivacija da se u svom radu konkretno bave tim gorućim političkim pitanjima.

Način rada: Metod koji se primenjuje na ovom kursu podrazumeva aktivni dijalog polaznika sa predavačima i razmenu stavova i ideja među učesnicima. Učesnicima će biti unapred pripremljeni pisani materijali za predavanje, zatim spisak odabrane literature i internet linkovi, na osnovu kojih će se polaznici pripremati za učešće u dijalogu.

Teme: 

1.  Fiskalna politika
2.  Inovativni oblici poslovanja
3.  Politika privrednog razvoja
4.  Socijalna tržišna privreda
5.  Monetarna politika u Srbiji
6.  Globalne ekonomske prilike  
7.  Recesija u Srbiji
8.  Budućnost regionalnog razvoja – Srbija i svet
9.  Analiza javnih politika u realnom kontekstu - Studija slučaja
10. A discussion of Development Aid and FinanceBeogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd