I semestar

U prvom semestru obrazovnog programa PolitiKAS biće izvedena dva kursa: Politika I i Ekonomska i socijalna politika.

Kurs: Politika I

Cilj kursa je da polaznike i polaznice informiše o značenju politike, političkog poretka i političke kulture i njihovim raznorodnim društvenim, kulturnim, istorijskim i drugim pojavnim oblicima. Pored toga posebna pažnja biće posvećena razgovoru o vrednostima na kojima počiva moderna demokratska zajednica. Rezultat kursa je upoznavanje studenata sa različitim segmentima demokratske organizacije društva i države, razvijanje demokratskih vrednosti i uverenja među polaznicima i njihovo pripremanje za aktivno učešće u demokratskoj tranziciji.

Način rada: Metod koji se primenjuje na ovom kursu podrazumeva aktivni dijalog polaznika sa predavačima i među samim polaznicima. Polaznicima će se unapred podeliti relevantni članci, spisak odabrane literature i sinopsis predavanja, na osnovu čega će se pripremati za učešće u realizaciji teme.

Teme:

1. Konzervativizam i demohrišćanska ideja - savremeni izazovi
2. Predstavnička demokratija: između teorije i prakse
3. Nove evropske partijske porodice
4. Strategije izbornih kampanja
5. Kultura dijaloga i politička kultura u Srbiji
6. Uloga i odgovornost civilnog društva u Srbiji
7. Šta je populizam?
8. Savremeni bezbednosni izazovi po Srbiju i region Zapadnog Balkana
9. Mediji između informisanja i propagande
10. Nemački politički sistem

 

Kurs: Ekonomska i socijalna politika

Cilj kursa je da polaznike i polaznice informiše o značenju ekonomske i socijalne politike i osnovnim problemima sa kojima se Srbija susreće u ovim oblastima. Posebna pažnja biće posvećena razgovoru o vrednostima desnog centra u ekonomskoj i socijalnoj sferi, kao i o konceptu socijalne trežišne privrede. Rezultat kursa će biti bolje razumevanje polaznika brojnih ekonomskih i socijalnih problema i bolja motivacija da se u svom radu konkretno bave tim važnim političkim pitanjima.

Način rada: Metod koji se primenjuje na ovom kursu podrazumeva aktivni dijalog polaznika sa predavačima i razmenu stavova i ideja među učesnicima. Polaznicima će biti unapred pripremljeni pisani materijali za predavanje, zatim spisak odabrane literature i internet linkovi, na osnovu kojih će se polaznici pripremati za učešće u dijalogu.

Teme: 

1. Aktuelna privredna kretanja u Srbiji
2.  Politika privrednog razvoja
3. Monetarna politika u Srbiji
4. Fiskalna politika
5. Podaci kao nafta 21. veka
6. Globalne ekonomske prilike  
7. Budućnost regionalnog razvoja – Srbija i svet
8.  Analiza javnih politika u realnom kontekstu - Studija slučaja
9. Socijalna tržišna privreda
10. Inovativni oblici poslovanja

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd