Program prakse u akademskoj 2016/2017. godini

Program prakse predstavlja obaveznu aktivnost studenata u okviru akademskog programa Beogradske otvorene škole i traje punih deset godina. Program prakse čine aktivnosti koje se odnose na obavljanje poslova u instituciji ili organizaciji u kojoj se praksa realizuje. Cilj programa prakse je da studente pripremi na svet rada i da im pomogne da steknu kompetencije koje poslodavac očekuje na radnom mestu.

Spisak insitucija u kojima su studenti i studentkinje obavljali program stažiranja do akademske 2015/2016. možete pogledati OVDE.

Program prakse trebalo bi da se realizuje u periodu od novembra tekuće godine do kraja oktobra naredne godine. Institucija ili organizacija, u dogovoru sa studentom, u navedenom periodu, dogovara da li program prakse traje nekoliko nedelja (najmanje 80 radnih sati) ili do tri meseca.

Beogradska otvorena škola je za akademsku 2015/2016. godinu sklopila sporazum o saradnji o programu prakse za studente ovog programa sa sledećim organizacijama i institucijama:

Završni rad u akademskoj 2016/2017. godini

Završni rad ima za cilj da se student uvede u određenu oblast putem intenzivnog programa istraživanja i analize određene teme, zatim usmeravanje studenta na dalji stručni rad u oblasti koju je izabrao, a pre svega formiranje i ojačavanje kritičkog mišljenja studenta.

Završni rad može imati jednu od dve ponuđene forme: akademski rad ili predlog za praktičnu politiku.

 

Akademski rad

Akademsko pisanje ima za cilj da podstakne akademsku interakciju studenata kroz unapređivanje njihovih metodoloških i istraživačkih kapaciteta. Usmereno je ka savladavanju osnova naučnog metoda i izoštravanju njegove upotrebe tokom pisanja završnih radova.

Akademsko pisanje obuhvata:

 • osnove naučnog metoda i kritičko ovladavanje literaturom;
 • odabir istraživačke teme, tehnike prikupljanja i analize materijala;
 • završni rad (mentorski rad).

Završni rad treba da ima više od 2000, a manje od 3000 reči, proreda (ne uključujući fusnote i rezime, kao ni beline, 10–15 stranica). Studenti prilikom prijave biraju jednu od ponuđenih oblasti u okviru koje će biti definisana tema završnog rada.

Rok za predaju završnog rada je 1. jun 2017. godine.

 

Pisanje predloga za praktičnu politiku

Obuka „Pisanje predloga za praktičnu politiku“ ima za cilj da studenitma pruži znanja i veštine potrebne za izradu delotvornih predloga za praktičnu politiku (policy papers). U tom smislu, ova obuka:

 • pruža uvid u predlog za praktičnu politiku kao zagovarački instrument koji se korisiti u procesu donošenja odluka; osnovne tipove ovog dokumenata (studija, analiza, sažeti predlog praktične politike) i kontekst u kome se predlozi za praktične politike koriste;
 • unapređuje veštine studenata da, na osnovu svojih istraživanja ili drugih sekundarnih istraživanja, izrađuju predloge za praktičnu politiku i na taj način obezbede argumentaciju za rešavanje konkretnih problema u svojoj zajednici (državi, gradu, opštini, regionu, itd);
 • podstiče studente da se kroz pisanje predloga za praktičnu politku kao aktivni građani uključe u proces donošenja odluka i doprinesu unapređenju prakse demokratskog odlučivanja zasnovanog na dokazima i činjenicama.

Završni rad u formi predloga za praktičnu politiku treba da ima između 8000 i 15000 karaktera (sa proredom, uključujući rezime, fusnote i priloge). Studenti prilikom prijave biraju jednu od ponuđenih oblasti u okviru koje će biti definisana tema završnog rada.

Rok za predaju završnog rada je 1. jun 2017. godine.

Program stažiranja i završni rad u akademskoj 2014/2015. godini

Program stažiranja

Odeljenje za napredne dodiplomske studije je u oktobru 2005. godine pokrenulo program stažiranja za svoje studente u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije. Od 2008. godine program stažiranja, pored nastave na modulima i pisanja završnog rada, predstavlja okosnicu Studija budućnosti za odabrane studente.

Program stažiranja pruža mogućnost studentima DAUS-a da primene stečena znanja i steknu radno iskustvo u institucijama sa kojima Beogradska otvorena škola ima dogovorenu saradnju o studentskoj praksi.
 
Beogradska otvorena škola nije u obavezi da obezbedi praksu za studente, već studenti trebaju sami da pronađu odgovarajuću instituciju, odnosno organizaciju. Beogradska otvorena škola daje preporuku za stažiranje studentima i, ukoliko je potrebno, može stupiti u kontakt sa institucijom/organizacijom kako bi, u saradnji sa studentima, obezbedila njihovo stažiranje.

Program stažiranja traje od jednog do tri meseca, u zavisnosti od posla ili istraživanja koje student radi.

U ovom periodu studenti biraju tutora koji im pomaže u radu i prati njihovo istraživanje i pisanje završnog rada. Preporuka je da tutor dolazi iz institucije/organizacije u kojoj student stažira, ali nije obaveza.

Studenti su imali prilike da do sada stažiraju u sledećim institucijama i organizacijama*:

*Napomena: Beogradska otvorena škola nije dužna da obezbedi ponovno stažiranje u gore navednim institucijama ukoliko promena u poslovanju organizacije/institucije onemogućava obavljanje programa stažiranja.

Završni rad

Cilj pisanja završnog rada je trostruk:

 1. uvođenje studenta u određenu oblast putem intenzivnog programa rada sa tutorom;
 2. usmeravanje kandidata na dalji stručni rad u oblasti koju je izabrao;
 3. formiranje i ojačavanje kritičkog mišljenja studenata.

Pisanje završnog rada na Studijama budućnosti za odabrane studente podeljeno je u dve faze:


Prva faza (prvi semestar akademske godine) rada obuhvata obaveze studenata koje uključuju:

 1. odabir teme rada,
 2. razgovore sa tutorom o temi rada,
 3. pripremu strukture istraživanja i plana rada sa tutorom.


Druga faza (prvi i drugi semestar akademske godine) rada obuhvata obaveze studenata koje uključuju:

 1. rad na istraživanju u saradnji sa tutorom,
 2. podnošenje na uvid strukture rada profesionalnom timu DAUS-a,
 3. predaju završne verzije rada profesionalnom timu DAUS-a do dogovorenog roka uz recenziju tutora,
 4. predstavljanje završnog rada studentima tekuće generacije i saradnicima BOŠ-a.

 

Raspored rada programa stažiranja

Program stažiranja počinje u decembru prethodne i završava se do maja tekuće godine predajom završne verzije teksta završnog rada. Ukoliko student napiše završni rad i pre krajnjeg roka za predaju, tekst šalje profesionalnom timu Odeljenja za napredne dodiplomske studije, a tutor dostavlja izveštaj o radu sa studentom.

Program stažiranja studenti DAUS-a realizuju u različitim institucijama: ministarstvima i vladinim agencijama, organizacijama građanskog društva, naučnim institutima i ustanovama kulture kao i kompanijama.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs