Program EU i Balkan

Program "Evropska unija i Balkan" za studente treće godine fakulteta realizovao se od akademske 1998/1999. do 2007/2008. godine.

Na program "Evropska unija i Balkan" upisivalo se još 35 odabranih studenata. Ovaj program, takođe je baziran na multidisciplinarnim kursevima i veštinama, ali, pre svega, fokusiran na jednu oblast – evropske studije. Cilj ovog programa bio je da obrazuje studente o Evropskoj uniji, evropskim vrednostima, institucijama, kulturi, istoriji i standardima.

Studenti koji su želeli da se upišu na program "Evropska unija i Balkan" imali su obavezu, kao i zainteresovani za upis na Glavni program, pisanja eseja "Zašto želim da postanem student BOŠ-a", polaganja testova opšte kulture i informisanosti, testa ličnosti i engleskog jezika. Zatim su prema postignutim poenima pozivani na intevju sa Komisijom i najboljih 35 pohađali su program "Evropska unija i Balkan".

Studenti programa "Evropske unije i Balkana" programa bili su u mogućnosti da se u narednoj akademskoj godini prijave za Glavni program.

Položaj Srbije i Crna Gore i drugih balkanskih zemalja posebno je proučavana na ovom modulu, pre svega zbog važnosti procesa evropskih integracija za budućnost čitavog regiona.

 

STRUKTURA PROGRAMA EVROPSKA UNIJA I BALKAN U TOKU AKADEMSKE 2004/2005.

Jesenji semestar 

obavezni modul


Uvod u institucije, procedure i
pravo Evropske unije

izborni modul


Ideja Evrope - od Antike do
Evropske unije

Ekonomija Evropske unije

Evropa i Balkan

Proširenje Evropske unije na istok

 Prolećni semestar 

obavezni modul


Evropska unija i svetska trgovina


izborni modul 


Konstitucionalizacija Evrope

Evro-atlantski odnosi: razvoj
i savremeni izazov

Ideja Evrope u umetnosti i književnosti

Strategija SCG za priključenje EU

Pisanje dva eseja

Slobodne aktivnosti

Kurs engleskog jezika i priprema za TOEFL

Kurs nemačkog jezika

Kurs računara

Psihološke radionice

Debata

Zimska škola timskog rada

Uvod u institucije, procedure i pravo Evropske unije

Demonstratorka: Stanislava Malić, Fakultet političkih nauka

 1. EU: država ili međunarodna organizacija, prof. dr Vesna Kneževič-Predić
 2. Institucionalna struktura EU, Vladimir Pavlović
 3. Instrumenti i procesi odlučivanja unutar drugog i trećeg stuba Unije , dr Tanja Miščević
 4. Instrumenti i procesi odlučivanja unutar prvog stuba Unije, mr Vladimir Pavićević
 5. Ugovori iz Amsterdama i Nice: šta je novo unutar EU?, dr Tanja Miščević
 6. Poseta Ministarstvu spoljnih poslova, SCG na putu ka Evropi
 7. Odnos komunitarnog i nacionalnog prava, mr Vladimir Todorić
 8. Sudska kontrola komunitarnih organa, mr Sonja Lučić
 9. Da li Evropska unija treba da ima predsednika?, mr Mauricio Masari
 10. Predstavljanje rada Kancelarije Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU, mr Vladimir Ateljević
 11. Pravni okvir petog proširenja EU, mr Sonja Lučić

Ideja Evrope – od Antike do Evropske unije

Demonstrator: Mirko Popović, Filozofski fakultet

 1. Heleni i Evropa, akademik Slobodan Dušanić
 2. Rim stvara Evropu?, akademik Slobodan Dušanić
 3. Srednji vek i Evropa kao jedinstveni entitet, akademik Jovanka Kalić
 4. Crkva, država i građanstvo kao deo evropskog identiteta, prof. dr Dragoljub Živojinović
 5. Susret Evrope i vanevrospkog sveta: velika geografska otkrića, prof. dr Nikola Samardžić
 6. Dva projekta: ideje Viljema Pena i opata od Sen Pjera, prof. dr Danilo Basta
 7. Novi poredak u Evropi: rezultati Bečkog kongresa, mr Slobodan Marković
 8. Ideja Evrope kroz Evropu ideja, Milan Sitarski
 9. I zmeđu "Nove Evrope" i "Srednje Evrope", akademik Andrej Mitrović
 10. Stvaranje Zapadne Evrope: istorijski razvoj nakon II svetskog rata, mr Čedomir Antić
 11. Sjedinjene Evropske Države ili Ujedinjena Evropa Država, mr Vladimir Pavićević

Ekonomija Evropske unije

Demonstratorka: Ksenija Boreta, Pravni fakultet

 1. Ekonomsko uređenje Evropske unije, mr Jovan Protić
 2. Tržište rada Evropske unije , mr Nikola Jovanović
 3. Zajednička poljoprivredna politika, mr Pavle Golicin
 4. Slobodno kretanje roba i usluga, mr Vladimir Todorić
 5. Ekonomska i monetarna unija, mr Ivan Knežević
 6. Konkurentska politika EU, mr Sonja Lučić
 7. Ekonomski aspekt ključnih politika Evropske unije, dr Miroslav Prokopijević
 8. Unutrašnje tržište EU, mr Pavle Golicin
 9. Princip subsidijarnosti: ekonomski aspekt, mr Nikola Jovanović
 10. Ekonomske posledice istočnog proširenja EU, mr Ivan Knežević
 11. Građanstvo i EURO: percepcija i stavovi prema socio-ekonomskoj integraciji od 1992. do 2004. godine, mr Jovan Protić

Evropa i Balkan

Demonstratorka: Marija Ilić, Saobraćajni fakultet

 1. Evropska i balkanska bezbednost u postbipolarnoj eri, prof. dr Jovan Teokarević
 2. Značaj evropskih i evroatlantskih odnosa za balkanske zemlje, dr Dušan Pavlović
 3. Evropska unija: model političke integracije za Balkan, prof. dr Slobodan Samardžić
 4. Evropske i druge regionalne ekonomske integracije, dr Jelica Minić
 5. Balkan i postkomunistička tranzicija u Evropi, dr Dušan Pavlović
 6. Odnosi među zemljama Zapadnog Balkana: kako vidimo jedni druge, prof. dr Jovan Teokarević
 7. Pakt za stabilnost Jugoistočne Evrope , Milan Pajević
 8. Evropske organizacije i rešenje za etničke konflikte na Balkanu, dr Zoran Lutovac
 9. Rusija - Evropa - Balkan, Dragan Luković
 10. Nova spoljna politika Srbije i Crne Gore, Ivan Vejvoda
 11. Kulturni diverzitet, multikulturalizam i nasleđe etno-nacionalizma, prof. dr Branimir Stojković

Proširenje Evropske unije na istok

Demonstratori:
Vladimir M. Pavlović, Pravni fakultet 
mr Vladimir Pavićević, Fakultet političkih nauka

 1. Peto proširenje Evropske unije, mr Vladimir Pavićević
 2. Proširenje EU na istok: slučaj Kipar, studenti
 3. Proširenje EU na istok: Estonija, studenti
 4. Proširenje EU na istok: slučaj Poljska, studenti
 5. Proširenje EU na istok: slučaj Slovenija, studenti
 6. Proširenje EU na istok: slučaj Slovačka, studenti
 7. Proširenje EU na istok: slučaj Malta, studenti
 8. Proširenje EU na istok: slučaj Litvanija, studenti
 9. Proširenje EU na istok: Mađarska, studenti
 10. Proširenje EU na istok: Letonija, studenti
 11. Proširenje EU na istok: slučaj Češka, studenti

Evropska unija i svetska trgovina

Demonstrator: Vladeta Milin, Filozofski fakultet

 1. Preferencijalni aranžmani EU, mr Jovan Protić
 2. Zajednička ekonomska politika EU, mr Nikola Jovanović
 3. Zajednička trgovinska politika EU, dr Miroslav Prokopijević
 4. Teorija trgovine i oblici nesavršene konkurencije, prof. dr Branislav Pelević
 5. EU i Urugvajska runda GATT-a, mr Pavle Golicin
 6. Analiza slučaja, studenti
 7. Trgovinska politika EU prema zemljama u tranziciji, dr Radovan Kovačević
 8. Dobrovoljna izvozna ograničenja i anti-damping, mr Jovan Protić
 9. Trgovina EU sa zemljama u razvoju, mr Ivan Knežević
 10. Analiza slučajeva pred ESP, mr Nikola Jovanović
 11. EU kao globalni ekonomski akter, predstavnik Delegacije Evropske komisije u Beogradu

Evroatlantski odnosi: razvoj i savremeni izazovi

Demonstrator: Nikola Živković, Fakultet političkih nauka

 1. Da li je moguće premostiti evroatlantski jaz: rat u Iraku i posledice po zapadni savez, mr Mauricio Masari
 2. Novi svet: rat za nezavisnost SAD i velike evropske sile, prof. dr Dragoljub Živojinović
 3. Evropa nakon Bečkog kongresa 1815. godine i odnosi sa SAD, mr Slobodan Marković
 4. Globalni odnosi pred I svetski rat, mr Čedomir Antić
 5. Jaz u moći: nasleđe rata, prof. dr Ljubinka Trgovčević
 6. Izolacionizam i mesijanstvo: odnosi pre i tokom II svetskog rata, Srđan Majstorović
 7. Stvaranje Zapada: oblikovanje transatlantskog saveza tokom Hladnog rata, mr Čedomir Antić
 8. EU, SAD i teritorije od strateške važnosti: Centralna Azija, Kavkaz, Mediteran i Bliski istok, dr Vladimir Vereš
 9. Geo-strateške posledice evro-atlantskog proširenja: šta sledi?, Srđan Majstorović
 10. Izazovi globalizacije: promene u SAD i u Evropi nakon terorističkih akcija od 11. septembra, ambasador Nikola Lukić
 11. Evropska odbrambena i sigurnosna politika vs. NATO: modeli budućih odnosa, Mauricio Masari

Konstitucionalizacija Evrope

Demonstratorka: Stanislava Malić, Fakultet političkih nauka

 1. Samit u Lakenu - Ideja o stvaranju KonventaVladimir M. Pavlović
 2. Struktura Konventa i način radaPeter Vanhoughte
 3. Konstitucionalizacija SCG i konstitucionalizacija EUmr Vladimir Todorić
 4. Ustav EU i pitanje zajedničke spoljne i bezbednosne politikeprof. dr Predrag Simić
 5. EU i NATO nakon donošenja Ustava, prof. dr Predrag Simić
 6. Federalizam, regionalizam i subsidijarnost u EU, akademik Vojislav Stanovčić
 7. Evropsko građanstvo - koncepti i budući razvoj, dr Vida Čok
 8. Model ustava za Evropu, mr Vladimir Međak
 9. EU i SAD: uporedni prikaz konstitucionalnog uređenja, mr Vladimir Pavićević
 10. Evropski identitet, prof. dr Branimir Stojković
 11. Radionica: izrada nacrta ustava EU, mr Vladimir Pavićević

Ideja Evrope u umetnosti i književnosti

Demonstrator: Mirko Popović, Filozofski fakultet

 1. Evropa: nova Atina ili novi Vavilon, Iva Nenić
 2. Čovek i slika: likovne umetnosti u doba renesanse i baroka, Nataša Radović
 3. Književnost, umetnost i politička ideja Evrope, akademik Nikola Milošević
 4. Ideja Evrope i Šekspirov "Mletački trgovac", prof. dr Ljiljana Bogoeva Sedlar
 5. Prosvetiteljstvo i promene u Evropi, dr Predrag J. Marković
 6. Nacionalizam u teorijskom i muzičkom opusu Riharda Vagnera, mr Dragana Jeremić-Molnar
 7. Romantični nacionalizam u književnosti, Tijana Obradović
 8. Projekcija filma "Evropa", Larsa fon Trira
 9. Diskusija o filmovima: "Evropa", "Mržnja", "Koža", prof. dr Ljljana Bogoeva-Sedlar
 10. Politički mitovi o Evropi, dr Ivan Čolović
 11. Ideja Evrope u srpskom slikarstvu početkom XX veka, dr Lidija Merenik
 12. Savremene koncepcije Evrope - jezik, umetnost, poiesis, Iva Nenić

Strategija SCG za priključenje EU

Demonstratori:
Vladimir M. Pavlović, Pravni fakultet 
mr Vladimir Pavićević, Fakultet političkih nauka

 1. Evropska budućnost zemalja zapadnog Balkana, mr Vladimir Pavićević
 2. Aplikacija Albanije, studenti
 3. Aplikacija Bosne i Hercegovine, studenti
 4. Aplikacija Makedonije, Mark Dauns, studenti
 5. Aplikacija Hrvatske, studenti
 6. Aplikacija Turske, studenti
 7. Diplomatsko viđenje: Srbija i Crna Gora u očima drugih, ambasador Velike Britanije, njegova ekselencija Dejvid Gauen
 8. Aplikacija Rumunije, studenti
 9. Priprema Srbije i Crne Gore za ulazak u EU, studenti
 10. Studija izvodljivosti Evropske komisije: šta smo uradili do sada?, predstavnik Kancelarije za pridruživanje
 11. Radionica, studenti

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs